ShopWeDo cvba
Egide Walschaertsstraat 22A
2800 Mechelen – België
Tel 015-616500
www.shopwedo.com
BE 0650 785 470


Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en factuur van ShopWeDo cvba gevestigd te Egide Walschaertsstraat 22A, 2800 Mechelen (België) met ondernemingsnummer BE 0650 785 470, te contacteren via telefoon +32(0)15 61 65 00 en vindbaar op het internet via www.shopwedo.com (hierna te noemen ShopWeDo) en op iedere samenwerking gesloten tussen ShopWeDo en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna genoemd: de wederpartij) waarop ShopWeDo de voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.2 Indien enige bepaling van onderhavige voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.3 Indien onduidelijkheid bestaat over een of verschillende bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van ShopWeDo zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

2.2 ShopWeDo kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Prijzen en indexeringen

3.1 Alle opgegeven prijzen zijn in EURO en exclusief B.T.W. en heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 De prijs die ShopWeDo voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties die terug te vinden zijn in de offerte.

3.3 Indien één of meerdere van de overeengekomen specificaties wijzigt, heeft ShopWeDo het recht om de prijs redelijk aan te passen in functie van de verandering.

3.4 De wederpartij erkent dat bepaalde gewijzigde omstandigheden de specificaties waarop de prijzen van ShopWeDo gebaseerd zijn kunnen veranderen. Een gewijzigde omstandigheden betekent in deze context de toepassing of afkondiging van een nieuwe wet, nieuwe reglementaire bepalingen of de toepassing van nieuwe materiële voorwaarden voor de afgifte of de vernieuwing van officiële vergunningen, licenties of goedkeuringen na de datum van inwerkingtreding van de samenwerking, die: (i) leidt tot vereisten die de werkingskosten of investeringskosten van de locatie of het vermogen van ShopWeDo om de diensten te verstrekken beïnvloeden, (ii) wezenlijk meer bezwarend is voor ShopWeDo dan de vereisten op de datum van inwerkingtreding van de samenwerking, of (iii) leidt tot een wezenlijke vermindering van de tarieven waarop ShopWeDo anders recht zou hebben volgens deze algemene voorwaarden. Indien zich na de datum van inwerkingtreding van de samenwerking een gewijzigde omstandigheid voordoet, zal ShopWeDo het recht hebben om zijn prijzen zodanig aan te passen dat het de in de samenwerking nagestreefde winst behoudt.

3.5 ShopWeDo zal de wederpartij voor de prijsaanpassing schriftelijk informeren en de prijsaanpassing zal bij de volgende factuurcyclus in werking treden.

3.6 ShopWeDo houdt zich het recht voor, alle prijzen en tarieven te verhogen. Tevens heeft ShopWeDo het recht om periodiek (meestal jaarlijks) haar prijzen aan te passen conform de consumptieprijsindex (CPI).

3.7 Uitdrukkelijk vermeldt dat prijsverhogingen geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De prijsverhogingen en de indexatie zijn een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Facturering en betaling

4.1 ShopWeDo zal de wederpartij maandelijks factureren.

4.2 De wederpartij dient alle aan ShopWeDo verschuldigde gefactureerde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum,

4.3 Bij niet tijdige betaling is wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling door ShopWeDo is vereist. Alle vertragingen of calamiteiten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van wederpartij.

4.4 Indien wederpartij de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient wederpartij dit binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd aan ShopWeDo kenbaar te maken. Betwisting van (een deel van) de factuur schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op. Indien de wederpartij slechts een gedeelte van de factuur betwist, blijft hij verplicht het onbetwiste gedeelte van de factuur volledig te betalen.

4.5 Bij niet tijdige betaling is wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten (welke laatste conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald).

4.6 Bij niet tijdige betaling mag ShopWeDo zonder verwittiging en met onmiddellijke ingang stoppen met het leveren van diensten en/of de samenwerking beëindigen. totdat de verschuldigde betalingen zijn overgemaakt. Alle vertragingen of calamiteiten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van wederpartij.

4.7 Betalingen worden ongeacht de benoeming eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur.

4.8 ShopWeDo is te allen tijde bevoegd de openstaande facturen, dan wel andere vorderingen die zij opeisbaar van wederpartij te vorderen heeft, te verrekenen met tegenvorderingen van wederpartij op ShopWeDo, uit welke hoofde ook.

4.9 Er wordt een vaste administratievergoeding van 7,50 EUR aangerekend voor elk verzoek van de wederpartij om duplicaten van facturen, contracten, purchase orders, enz.

Artikel 5: Vertrouwelijke gegevens en privacy

5.1 Zowel wederpartij als ShopWeDo garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5.2 Wederpartij vrijwaart ShopWeDo voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door wederpartij wordt gehouden of waarvoor wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is.

5.3 Indien de persoon van wie er persoonsgegevens zijn geregistreerd ermee akkoord gaat dat zijn gegevens voor andere doeleinden mogen gebruikt worden heeft ShopWeDo het recht dit te doen.

Artikel 6: Eigendom van goederen, voorbehoud van eigendom en rechten, recht van retentie

6.1 ShopWeDo zal ervan uitgaan dat de goederen gedurende de samenwerking eigendom blijven van de wederpartij (en/of van elke derde partij die door de wederpartij wordt vertegenwoordigd).

6.2 ShopWeDo verwerft het recht op eigendomsvoorbehoud totdat de wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig aan ShopWeDo heeft voldaan krachtens deze algemene voorwaarden.

6.3 Wederpartij is verplicht ShopWeDo direct schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. Onverminderd zal de wederpartij – in geval van de overdracht van de eigendom van de goederen of delen ervan – de contractspartij van ShopWeDo blijven en zal de samenwerking volledig van kracht blijven.

Artikel 7: Transport, opslag en risico

7.1. De wijze van transport, verzending, verpakking etc wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, door ShopWeDo bepaald. Een en ander geschiedt altijd voor rekening en risico van wederpartij; ook indien franco levering is overeengekomen en ook indien door een distributeur is aangegeven dat alle vervoersschade voor rekening en risico van ShopWeDo zijn. ShopWeDo is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport tot levering.

7.2. ShopWeDo is niet belast met het opslaan van de verzendklaar gemaakte goederen. Deze goederen dienen dezelfde dag als waarop ze verzendklaar gemaakt zijn, te worden opgehaald door de partij die instaat voor de verzending/levering ervan. Indien dit niet gebeurd, heeft ShopWeDo het recht hiervoor stockagekosten aan te rekenen.

7.3. De door ShopWeDo in opslag genomen goederen, te bewerken en/of te bezorgen zaken blijven voor rekening en risico van wederpartij. ShopWeDo is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade en/of diefstal met betrekking tot de in opslag genomen zaken. Wederpartij is in dat kader verplicht tot de deugdelijke verzekering ervan.

7.4 ShopWeDo zal de diensten met gepaste zorg verstrekken en zal alle redelijke voorzorgen nemen om verlies, vernietiging of beschadiging van de goederen te voorkomen.

7.5. Indien er voor zendingen toeslagen worden gerend door onze leveranciers mogen deze achteraf doorgerekend worden.

7.6. Wanneer er goederen geleverd worden kan ShopWeDo niet aansprakelijk gesteld worden voor het nakijken of aftekenen van de leverbon. Nazicht en telling gebeurt na de levering en wordt gecommuniceerd via het ShopWeDo platform. Deze telling is de enige officiële. Bij discrepanties dient Wederpartij deze binnen de 24u op te lossen met de leverancier.

Artikel 8: Termijn van levering

8.1 Een door ShopWeDo opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. ShopWeDo is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat wederpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

8.2 De binding van ShopWeDo aan een overeengekomen al dan niet uiterste termijn van levering vervalt indien de wederpartij wijziging in de specificaties van het werk wenst, dan wel aanbrengt.

8.3 Wederpartij is bij de uitvoering van de samenwerking door ShopWeDo gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door ShopWeDo mogelijk te maken.

Artikel 9: Rechten van intellectuele of industriële eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de samenwerking ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals bijvoorbeeld ontwerpen of documentatie, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ShopWeDo, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

9.2 Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

9.3 Het is ShopWeDo toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Het is wederpartij niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

9.4 Wederpartij vrijwaart ShopWeDo tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door wederpartij zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in België geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat ShopWeDo wederpartij onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan wederpartij. Wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan ShopWeDo verlenen om zich, indien nodig in naam van wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

Artikel 10: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de samenwerking

10.1 ShopWeDo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de samenwerking te ontbinden, indien:

 • wederpartij de verplichtingen uit de algemene voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de samenwerking ShopWeDo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • wederpartij bij het sluiten van de samenwerking verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de algemene voorwaarden en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van wederpartij niet langer van ShopWeDo kan worden gevergd dat ShopWeDo de samenwerking tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

10.2 Voorts is ShopWeDo bevoegd de samenwerking te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de algemene voorwaarden onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de samenwerking in redelijkheid niet van ShopWeDo kan worden gevergd.

10.3. Indien de samenwerking wordt ontbonden zijn de vorderingen van ShopWeDo op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

10.4 Indien ShopWeDo tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

10.5 Indien wederpartij zijn uit de algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ShopWeDo gerechtigd de samenwerking terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

10.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ShopWeDo vrij om de samenwerking terstond en met directe ingang op te zeggen of te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ShopWeDo op wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Tekortkomingen van ShopWeDo (en/of aan de zijde van de voor de uitvoering van de samenwerking ingeschakelde derden/toeleveranciers), in de nakoming van de samenwerking kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de algemene voorwaarden of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ShopWeDo geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ShopWeDo niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet uitsluitend – begrepen: brand, gebrek aan werkkrachten, werkstakingen in ShopWeDo of van derden, het hacken van een server, externe aanvallen op het IT-netwerk of de hostingomgeving, het onbereikbaar zijn van een server, het niet meer verkrijgbaar zijn en/of stagnatie in de aanvoer en/of belemmering in het vervoer van goederen en andere belemmeringen (zowel van buiten als binnen het bedrijf optredend), oorlog, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, in- of uitvoerverboden, energiegebrek en oproer.

11.3 Ingeval van overmacht kan ShopWeDo zonder rechterlijke tussenkomst de samenwerking geheel of gedeeltelijk ontbinden of opschorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van ShopWeDo, vrijwaring

12.1 De totale aansprakelijkheid van ShopWeDo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de samenwerking is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die samenwerking bedongen prijs (excl. BTW, en exclusief het bedrag van de diensten die door derden worden uitgevoerd en aan wederpartij worden doorbelast, zoals bijvoorbeeld verzendkosten).

12.2 Aansprakelijkheid van ShopWeDo voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van wederpartij, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij aan ShopWeDo voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door wederpartij aan ShopWeDo voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 1 uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

12.3 Voor de uitvoering van de werkzaamheden van ShopWeDo voortvloeiend uit de samenwerking waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is wederpartij verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle daarop geldende wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal (bijvoorbeeld m.b.t. de BTW afdracht). ShopWeDo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe dan wel indirecte schade voortvloeiende uit de niet-naleving hiervan door wederpartij.

12.4 De aansprakelijkheid van ShopWeDo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een samenwerking ontstaat in alle gevallen slechts indien wederpartij ShopWeDo onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en ShopWeDo ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ShopWeDo in staat is adequaat te reageren.

12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ShopWeDo meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ShopWeDo vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

12.6 Wederpartij vrijwaart ShopWeDo voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door ShopWeDo uitgevoerde opdracht en is verplicht aan ShopWeDo de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

12.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan ShopWeDo zich ter uitvoering van de samenwerking bedient.

Artikel 13: Verlies van voorraad, roof of schade

13.1 Op vraag van de wederpartij kan ShopWeDo een jaarlijkse fysieke telling van de opgeslagen goederen uitvoeren.

13.2 Indien uit een fysieke telling een negatief verschil blijkt tussen de fysiek getelde inventariswaarde en de boekwaarde in het warehouse management systeem van ShopWeDo, wordt het verschil berekend en als volgt gecompenseerd:

 • ShopWeDo en de wederpartij erkennen dat een bepaald verschil-percentage “redelijk te verwachten is”. Ze bepalen dit percentage op 1% (100 artikelen op tienduizend);
 • voor alle verschillen van meer dan 1% wordt het verschil berekend en zal ShopWeDo de wederpartij vergoeden volgens de vervangwaarde van de verloren of beschadigde goederen en met de hierna vermelde beperkingen voor de vergoeding.

13.3 Andere schade of verliezen van de goederen waarvoor de wederpartij vergoeding zou eisen, zullen door ShopWeDo enkel volgens dezelfde principes worden vergoed indien de wederpartij aantoont dat de schade of het verlies zich heeft voorgedaan na de ontvangst van de goederen en voor hun vertrek uit de magazijnen van ShopWeDo.

13.4 Het bedrag van een eventuele vergoeding wordt bepaald op basis van de aankoopwaarde van de goederen. Dit komt overeen met het bedrag dat effectief betaald werd op de dag van de aankoop. In het geval de waarde van de goederen dit bedrag zou overstijgen en/of indien andere bijkomende dekking dient voorzien te worden, is dit de verantwoordelijkheid en ten laste van de wederpartij.

13.5 In alle gevallen van verlies en/of schade zal de aansprakelijkheid van ShopWeDo tegenover de wederpartij beperkt zijn tot 10 % van het jaarlijks door ShopWeDo aan de wederpartij gefactureerde bedrag, per contractjaar, ongeacht het aantal gevallen van schade en/of verlies.

13.6 De wederpartij bevestigt dat zij voor elke schade en/of elk verlies dat de bovenvermelde beperkte jaarlijkse vergoeding zou (kunnen) overschrijden, een gepaste verzekeringsdekking zal voorzien, en dat deze verzekeringspolissen een clausule zullen bevatten waarin afstand wordt gedaan van het recht op verhaal tegen ShopWeDo.

13.7 ShopWeDo en de wederpartij komen ook overeen dat positieve inventarisverschillen door negatieve inventarisverschillen zullen worden gecompenseerd.

13.8 In het geval van diefstal zal ShopWeDo onmiddellijk een intern onderzoek starten en zal het de politie op de hoogte brengen. ShopWeDo zal naar best vermogen de wederpartij zo snel mogelijk een kopie van het politieverslag bezorgen.

13.9 In het geval van fysieke beschadiging van de goederen als gevolg van een ernstig incident in de magazijnen van ShopWeDo (zoals brand en/of overstroming), zal de wederpartij onmiddellijk maatregelen nemen om de beschadigde goederen volgens de instructies van ShopWeDo te recupereren, nadat ShopWeDo de gelegenheid heeft gekregen om de schade te registreren, met behulp van elk middel dat het daartoe nuttig acht (zoals foto’s, cameraopnamen, verklaringen van personeel enz.). ShopWeDo zal het rapport met de registratie van de schade naar de wederpartij sturen, die binnen zeven (7) werkdagen opmerkingen kan geven. Indien de wederpartij binnen deze periode geen opmerkingen geeft, zal ervan worden uitgegaan dat hij de inhoud van het verslag van ShopWeDo aanvaardt. De wederpartij zal haar goederen recupereren binnen een periode van vijf (5) werkdagen na de aanvaarding van dit rapport. Indien zij dit niet doet, kan ShopWeDo de goederen vernietigen en zullen alle kosten en/of uitgaven van de vernietiging voor rekening van de wederpartij zijn.

Artikel 14: Uitgesloten goederen

14.1 De volgende goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de samenwerking:

 • gevaarlijke stoffen, chemische producten, ontplofbare, ontvlambare of radioactieve stoffen, bederfelijke biologische stoffen enz., behoudens de uitzonderingen en beperkingen voorzien in de Postwetgeving;
 • drugs, verdovende middelen en psychotrope stoffen;
 • wapens met inbegrip van messen, dolken en elk ander scherp of snijdend voorwerp;
 • levende dieren en parasieten, behoudens uitzonderingen en beperkingen vastgesteld in de Postwetgeving;
 • zendingen waarop op de buitenkant aantekeningen staan die tegen de goede zeden of de openbare orde indruisen;
 • voorwerpen, geschriften of stoffen in het algemeen waarvan de invoer, uitvoer, verspreiding, omloop, het gebruik of bezit verboden is bij wet;
 • voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking gevaarlijk kunnen zijn voor personen, of andere zendingen, het materiaal van ShopWeDo of goederen van derden kunnen vervuilen of beschadigen;
 • waarden aan toonder, muntstukken, bankbiljetten, juwelen (behoudens fantasiejuwelen waarvan de waarde 500 EUR niet overschrijdt) of andere kostbare materialen, tenzij ze worden verstuurd in een gesloten enveloppe als zending met aangegeven waarde of als aangetekende zending; ze mogen echter enkel in internationale aangetekende zendingen verstuurd worden op voorwaarde dat het land van bestemming deelneemt aan de dienst zendingen met aangegeven waarde;
 • zendingen die onder toepassing van het strafrecht ressorteren of onder strafrechtelijke bepalingen die inbreuken op bijzondere wetten sanctioneren.

14.2 ShopWeDo behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, zonder enige motivatie en/of aansprakelijkheid voor ShopWeDo, de ontvangst en/of het transport van uitgesloten goederen te weigeren.

14.3 Indien ShopWeDo het uitgesloten karakter van goederen ontdekt, kan het naar eigen goeddunken beslissen de goederen uit haar magazijnen te verwijderen en/of ze te vernietigen en/of te verkopen. ShopWeDo zal de wederpartij schriftelijk op de hoogte brengen van haar beslissing. Deze beslissing zal geen enkele aansprakelijkheid voor ShopWeDo met zich meebrengen en de kosten van de verwijdering en/of vernietiging en/of verkoop zullen uitsluitend door de wederpartij worden gedragen. Indien de goederen worden verkocht, zal de opbrengst van de verkoop uitsluitend naar ShopWeDo gaan, als vergoeding voor de kosten en/of uitgaven voor de verkoop. Dit onverminderd het recht van ShopWeDo om hogere kosten en/of uitgaven aan te tonen.

14.4 Indien de wederpartij – ongeacht het voorgaande – uitgesloten goederen aan ShopWeDo toevertrouwt, zal ShopWeDo in geen geval tegenover de wederpartij en/of derde partijen aansprakelijk zijn voor deze goederen.

14.5 ShopWeDo behoudt zich het recht voor om de relevante autoriteiten te informeren wanneer het verboden en/of illegale goederen ontdekt.

14.6 De wederpartij zal dan tegenover ShopWeDo en/of derde partijen aansprakelijk zijn voor alle schade/verliezen in verband met de uitgesloten goederen, en zal ShopWeDo volledig vrijwaren tegen elke eis in verband met de uitgesloten goederen.

Artikel 15: Uitvoering van de algemene voorwaarden

15.1 Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de algemene voorwaarden indien deze hun oorzaak vinden in door ShopWeDo niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door wederpartij daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de computer en soortgelijke transmissiemedia.

15.2 ShopWeDo zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van ShopWeDo worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke offerte ShopWeDo uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

Artikel 16: Niet-overname personeel

16.1 Het is wederpartij niet toegestaan gedurende de samenwerking en gedurende een periode van 3 jaar na beëindiging van de samenwerking, medewerkers van ShopWeDo die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze personen dienaangaande te onderhandelen anders dan in overleg met wederpartij.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillenregeling

17.1 Op de samenwerking tussen ShopWeDo en wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgische recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

17.2 Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Artikel 18: Looptijd en beëindiging

18.1 De samenwerking heeft een onbepaalde looptijd en kan beëindigd worden, ten minste één maand opzegtermijn in acht nemend. De opzegging moet aangetekend en schriftelijk heeft kenbaar zijn gemaakt.

18.2 Wanneer de wederpartij de samenwerking tijdens het eerste jaar wenst te verbreken, heeft ShopWeDo het recht een verbrekingsvergoeding aan te rekenen van 600,00 EURO exclusief 21% BTW, dewelke gelijk is aan de initiële opstartkost die bij aanvang van de samenwerking niet wordt aangerekend indien de looptijd minstens één jaar bedraagt.

18.3 Een beëindiging van de samenwerking houdt in dat de resterende voorraad dient te worden klaargezet voor finale ophaling. Deze handelingskosten hiervoor zullen worden aangerekend aan de standaard tarieven dewelke overeenstemmen met de kosten voor het klaarmaken van een bestelling. Ophaling van deze goederen kan pas na betaling van deze en alle andere openstaande facturen.

Artikel 19: Slotbepalingen

19.1 Niets in de algemene voorwaarden, noch in de samenwerking zal worden geacht een vennootschap, joint venture, partnership of verhouding van handelsagent, mandataris, vertegenwoordiger of ondergeschikte tussen de partijen tot stand te brengen.

19.2 De samenwerking en de verhouding tussen de partijen zal zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Voor zover als wettelijk toegelaten zijn de rechtbanken van Mechelen, in voorkomende geval de Vrederechter van Mechelen, uitsluitend bevoegd.

19.3 De algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden, verzendvoorwaarden en andere voorwaarden van de verzendmaatschappijen zijn van toepassing op de verzendingen en zijn te raadplegen via de website van de desbetreffende verzendmaatschappij of via ShopWeDo op aanvraag te verkrijgen.

19.4 Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van ShopWeDo: www.shopwedo.com.