ShopWeDo bv
Egide Walschaertsstraat 22C
2800 Mechelen – België
Tel 015-616500
www.shopwedo.com
BE 0650 785 470


Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en factuur van ShopWeDo bv gevestigd te Egide Walschaertsstraat 22C, 2800 Mechelen (België) met ondernemingsnummer BE 0650 785 470, te contacteren via telefoon +32(0)15 61 65 00 en vindbaar op het internet via www.shopwedo.com (hierna te noemen ShopWeDo) en op iedere samenwerking gesloten tussen ShopWeDo en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna genoemd: de klant).

1.2 De overeenkomst, bestaande uit de huidige algemene voorwaarden, de offerte, de bijzondere voorwaarden, de verzendvoorwaarden en andere voorwaarden van de verzendmaatschappijen en eventuele andere contractuele documenten (hierna “de Overeenkomst”), omvat het geheel van rechten, plichten en modaliteiten waaronder ShopWeDo aan de klant de diensten, gespecificeerd in de offerte levert.

1.3 De Overeenkomst vertegenwoordigt het volledige akkoord tussen de partijen en vervangt elk voorafgaand akkoord m.b.t. haar voorwerp, alsook alle voorafgaande waarborgen of declaraties gedaan door ShopWeDo m.b.t. haar voorwerp.

1.4 Op elke offerte / bestelling en op de Overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, zelfs indien ze in strijd zijn met de voorwaarden van de klant, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de Overeenkomst gesloten zouden hebben zonder te protesteren tegen de voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de klant.

1.5 De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van de Overeenkomst zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door ShopWeDo vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

1.6 In geval van tegenstelling tussen de bepalingen van de offerte en/of van  eventuele andere contractuele documenten en deze van de huidige algemene voorwaarden, zullen de bepalingen van de algemene voorwaarden voorrang hebben.

1.7 Indien onduidelijkheid bestaat over een of verschillende bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.

1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.9 Indien de klant na het einde van de Overeenkomst, om welke reden ook, opnieuw diensten afneemt bij ShopWeDo, zijn de onderhavige algemene voorwaarden automatisch op deze nieuwe overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen, uitvoering van de Overeenkomst

2.1 Foto’s, catalogi, of andere door ShopWeDo geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van ShopWeDo zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod naar aanleiding van een vrijblijvende offerte of prijsopgave wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

2.2 ShopWeDo kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de offerte of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Wijzigingen aan de Overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van ShopWeDo.

2.4 Wanneer de uitvoering wordt opgeschort of onderbroken door omstandigheden te wijten aan de klant of zijn aangestelden, bepaalt ShopWeDo zelf wanneer zij de levering van de diensten opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

2.5 Zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, kan ShopWeDo oordelen dat de levering geen doorgang kan vinden wegens externe factoren waarop ShopWeDo geen vat heeft en / of wegens slechte / gebrekkige informatie door de klant en / of een andere wanprestatie van de klant.

Artikel 3: Prijzen en indexeringen

3.1 Alle opgegeven prijzen zijn in EURO en exclusief B.T.W. en heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 De prijs die ShopWeDo voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties die terug te vinden zijn in de offerte.

3.3 Indien één of meerdere van de overeengekomen specificaties wijzigt, heeft ShopWeDo het recht om de prijs redelijk aan te passen in functie van de verandering.

3.4 De verzendtarieven hierin begrepen eventuele kosten en toeslagen zoals daar zijn buitenformaat, brandstof, eiland, douane,… worden aan de klant in rekening gebracht / doorgerekend. Deze tarieven en kosten kunnen door de verzendmaatschappijen op eender welk ogenblik wordt aangepast en elke aanpassing zal automatisch worden toegepast ten aanzien van de klant.

3.5 De opgegeven prijzen zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende lonen, verzekering, transportkosten, brandstofkosten, opgelegde CAO’s, enz. ShopWeDo behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere omstandigheid  of maatregel buiten de wil van ShopWeDo. Zulke omstandigheden of maatregelen kunnen zijn: de toepassing of afkondiging van een nieuwe wet, nieuwe reglementaire bepalingen of de toepassing van nieuwe materiële voorwaarden voor de afgifte of de vernieuwing van officiële vergunningen, licenties of goedkeuringen na de datum van inwerkingtreding van de samenwerking, die: (i) leidt tot vereisten die de werkingskosten of investeringskosten van de locatie of het vermogen van ShopWeDo om de diensten te verstrekken beïnvloeden, (ii) wezenlijk meer bezwarend is voor ShopWeDo dan op de datum van inwerkingtreding van de samenwerking, of (iii) leidt tot een wezenlijke vermindering van de tarieven waarop ShopWeDo anders recht zou hebben volgens deze algemene voorwaarden. Indien zich na de datum van inwerkingtreding van de samenwerking zo een gewijzigde omstandigheid voordoet, zal ShopWeDo het recht hebben om haar prijzen zodanig aan te passen dat zij de in de samenwerking nagestreefde winst behoudt.

3.6 ShopWeDo zal de klant voor de prijsaanpassing schriftelijk informeren en de prijsaanpassing zal bij de volgende factuur in werking treden.

3.7 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat prijsverhogingen geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De prijsverhogingen zijn een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Facturering en betaling

4.1 Onze prijzen zijn niet bindend voor bijkomende bestellingen en bij samengestelde prijsopgaven bestaat er in hoofde van ShopWeDo geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.2 Al de facturen van ShopWeDo zijn betaalbaar aan het adres van ShopWeDo, contant en zonder korting tenzij anders vermeld op de factuur.

4.3 Bij niet tijdige betaling is  de klant in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling door ShopWeDo is vereist. Alle vertragingen of calamiteiten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de klant.

4.4 Indien de klant de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient de klant dit binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd aan ShopWeDo kenbaar te maken bij gebrek waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn. Betwisting van (een deel van) de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

4.5 Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling naast het verschuldigde bedrag en een verwijlintrest van 12% per jaar alsook een schadebeding van 15% met een minimum van 250 euro per ingebrekestelling, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten.  In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques of andere inningskosten zijn in dit schadebeding niet inbegrepen en worden apart aangerekend aan de klant.

4.6 Bij niet tijdige betaling mag ShopWeDo zonder voorafgaande ingebrekestelling noch voorafgaande verwittiging en met onmiddellijke ingang stoppen met het leveren van diensten totdat de verschuldigde betalingen zijn overgemaakt. Alle vertragingen of calamiteiten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de klant.

4.7 Betalingen worden ongeacht de benoeming eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur.

4.8 ShopWeDo behoudt zich het recht voor om de levering afhankelijk te stellen van de betaling van de volledige prijs of van een voorschot.

4.9 ShopWeDo is te allen tijde bevoegd de openstaande facturen, dan wel andere vorderingen die zij opeisbaar van klant te vorderen heeft, te verrekenen met tegenvorderingen van de klant op ShopWeDo, uit welke hoofde ook.

4.10 Er wordt een vaste administratievergoeding van 7,50 EUR aangerekend voor elk verzoek van de klant om duplicaten van facturen, contracten, purchase orders, enz.

Artikel 5: Vertrouwelijke gegevens en privacy

5.1 Zowel de klant als ShopWeDo garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5.2 De klant vrijwaart ShopWeDo voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is.

Artikel 6: Eigendom van goederen, voorbehoud van eigendom en rechten, recht van retentie

6.1 ShopWeDo zal ervan uitgaan dat de goederen gedurende de samenwerking eigendom blijven van de klant (en/of van elke derde partij die door de klant wordt vertegenwoordigd).

6.2 ShopWeDo  heeft een retentierecht / pandrecht op de goederen in haar bezit totdat de klant alle door haar verschuldigde vergoedingen aan ShopWeDo heeft voldaan.

6.3 De klant is verplicht ShopWeDo direct schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een retentierecht / pandrecht rust. Onverminderd zal de klant – in geval van de overdracht van de eigendom van de goederen of delen ervan – de contractspartij van ShopWeDo blijven en zal de samenwerking volledig van kracht blijven.

Artikel 7: Transport, opslag en risico

7.1. De wijze van transport, verzending, verpakking etc. wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, door ShopWeDo bepaald. Een en ander geschiedt altijd voor rekening en risico van de klant; ook indien door een transporteur is aangegeven dat alle vervoersschade voor rekening en risico van ShopWeDo is. ShopWeDo is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport.

7.2. ShopWeDo is niet belast met het opslaan van de verzendklaar gemaakte goederen indien de klant beroep doet op een eigen gekozen externe transporteur. Deze goederen dienen dezelfde dag als waarop ze verzendklaar gemaakt zijn, te worden opgehaald door de partij die instaat voor de verzending/levering ervan. Indien dit niet gebeurt, heeft ShopWeDo het recht hiervoor stockagekosten aan te rekenen.

7.3 ShopWeDo zal de diensten met gepaste zorg verstrekken volgens de criteria van de middelenverbintenis en zal alle redelijke voorzorgen nemen om verlies, vernietiging of beschadiging van de goederen te voorkomen.

7.4 Indien er voor zendingen toeslagen worden gerekend door onze leveranciers mogen deze achteraf doorgerekend worden.

7.5 Wanneer er goederen geleverd worden bij ShopWeDo kan ShopWeDo niet aansprakelijk gesteld worden voor het nakijken of aftekenen van de leverbon. Nazicht en telling gebeurt na de levering en wordt gecommuniceerd via het ShopWeDo platform. Deze telling is de enige officiële. Bij discrepanties dient de klant deze op te lossen met de leverancier en binnen de 24u te melden aan ShopWeDo.

Artikel 8: Termijn van levering

8.1 Een door ShopWeDo opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. ShopWeDo is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

8.2 De binding van ShopWeDo aan een overeengekomen al dan niet uiterste termijn van levering vervalt o.m. indien de  klant wijziging in de specificaties van het werk wenst die door ShopWeDo aanvaard worden, dan wel aanbrengt of artikel 8.3 niet naleeft of enige andere contractuele verplichting schendt.

8.3 De klant is bij de uitvoering van de samenwerking door ShopWeDo gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door ShopWeDo mogelijk te maken.

Artikel 9: Rechten van intellectuele of industriële eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de samenwerking ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals bijvoorbeeld ontwerpen of documentatie, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ShopWeDo, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

9.2 De informatie / elementen vermeld in artikel 9.1 worden beschouwd als vertrouwelijke informatie waarop artikel 5 van toepassing is. De klant is slechts gerechtigd voormelde elementen / informatie te gebruiken in het kader van deze Overeenkomst.

9.3 Praktisch wordt de klant elk soort van gebruik of van handeling verboden dewelke niet uitdrukkelijk is toegelaten door de Overeenkomst. Zo zijn voor de klant volgende handelingen, zonder dat de hierna vermelde opsomming limitatief is, verboden: het (laten) maken van gehele of gedeeltelijke, ongeoorloofde reproducties / bewerkingen van de informatie / elementen vermeld in artikel 9.1.

9.4 De gebruikslicentie vermeld in artikel 9.2 is niet exclusief, niet overdraagbaar en kan niet het voorwerp uitmaken van een onderlicentie. De klant kan in geen geval aan een derde een deel van / of de volledige gebruikslicentie toestaan of overdragen.

9.5 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

9.6 Het is ShopWeDo toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Het is de klant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

9.7 De klant is aansprakelijk voor enig gebruik van de informatie / elementen vermeld in artikel 9.1, in strijd met de bepalingen van huidig artikel, zowel door hemzelf als door derden, en zal ShopWeDo vrijwaren voor enige schade in hoofde van ShopWeDo ten gevolge van dergelijk gebruik.

9.8 De klant vrijwaart ShopWeDo tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door de klant zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat ShopWeDo de klant onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering. De klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan ShopWeDo verlenen om zich, indien nodig in naam van de klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

9.9 In geval van een schending van zijn verplichtingen onder dit artikel zal de klant aan ShopWeDo een forfaitaire schadevergoeding van vijfduizend (5000) EURO per schending betalen, onverminderd het recht van ShopWeDo vergoed te worden ten belope van het bedrag van haar werkelijk geleden schade, indien deze schade hoger is dan het voormelde forfaitaire bedrag en onverminderd andere vorderingen zoals een stakingsvordering.

9.10 Dit artikel blijft van kracht gedurende een duur van vijf (5) jaar na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 10: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de samenwerking

10.1 ShopWeDo behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten alsook om de Overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte, bij schriftelijke kennisgeving aan de klant:

 •   bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur;
 •   indien de klant zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 •   indien na het sluiten van de samenwerking ShopWeDo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 •   indien de klant bij het sluiten van de samenwerking verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn contractuele verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 •   indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van ShopWeDo kan worden gevergd dat ShopWeDo de samenwerking tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 •   in geval van faillissement, de gedeeltelijke of totale stopzetting van de activiteit, de vereffening of insolvabiliteit van de klant of bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant; en
 •   indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de algemene voorwaarden onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de samenwerking in redelijkheid niet van ShopWeDo kan worden gevergd.

10.2 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van ShopWeDo op de klant onmiddellijk opeisbaar.

10.3 Indien ShopWeDo tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 11: Overmacht

11.1 In geval van overmacht of van een voorval dat voor ShopWeDo redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt ShopWeDo zich respectievelijk het recht voor de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de Overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat zij de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

11.2 Onder overmacht wordt onder meer – maar niet uitsluitend – begrepen: brand, gebrek aan werkkrachten, werkstakingen bij ShopWeDo of derden, het hacken van een server, externe aanvallen op het IT-netwerk of de hostingomgeving, het onbereikbaar zijn van een server, het niet meer verkrijgbaar zijn en/of stagnatie in de aanvoer en/of belemmering in het vervoer van goederen en andere belemmeringen (zowel van buiten als binnen het bedrijf optredend), oorlog, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, in- of uitvoerverboden, energiegebrek en oproer, en dit alles zowel bij ShopWeDo als bij de leveranciers of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van ShopWeDo, vrijwaring

12.1 Enige aansprakelijkheid van ShopWedo, wordt beheerst door de bepalingen van dit artikel 12, onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 13 (verlies van voorraad, roof of schade) voor zover daarin uitdrukkelijk afgeweken wordt van dit artikel 12.

12.2 ShopWeDo waarborgt de verborgen gebreken aan de door haar geleverde diensten die zich manifesteren gedurende zes (6) maanden vanaf de levering, voor zover de klant, op straffe van onontvankelijkheid, binnen de drie (3) maanden na de vaststelling ervan het gebrek schriftelijk meldt.

12.3 De aansprakelijkheid van ShopWeDo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de samenwerking ontstaat in alle gevallen slechts indien de klant ShopWeDo onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en ShopWeDo ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ShopWeDo in staat is adequaat te reageren.

12.4 Indien een klacht door ShopWeDo gegrond wordt bevonden, zal zij, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten opnieuw leveren / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

12.5 Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele- of contractuele aansprakelijkheid) van ShopWeDo zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum: 1)  in geval het schadegeval / de schade verzekerd is, het bedrag uitbetaald door de verzekeraar, en 2) in geval het schadegeval / de schade niet verzekerd is, het bedrag van de voor één contractjaar van die samenwerking bedongen prijs (excl. BTW, en exclusief het bedrag van de diensten die door derden worden uitgevoerd of andere kosten en aan de klant worden doorbelast, zoals bijvoorbeeld transport, verzendkosten enz.).  

12.6 Aansprakelijkheid van ShopWeDo voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies van klanten, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan ShopWeDo voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan ShopWeDo voorgeschreven toeleveranciers,  verlies van werkuren m.b.t. de diensten voor dewelke ShopWeDo’s aansprakelijkheid wordt weerhouden en alle andere vormen van schade dan directe schade, is uitgesloten.

12.7 De klant is verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle op haar van toepassing zijnde geldende wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal (bijvoorbeeld m.b.t. de BTW afdracht). ShopWeDo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe dan wel indirecte schade voortvloeiende uit de niet-naleving hiervan door de klant.

12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ShopWeDo meldt.

12.9 Iedere vordering tegen ShopWeDo vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

12.10 De klant vrijwaart ShopWeDo voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door ShopWeDo uitgevoerde opdracht en is verplicht aan ShopWeDo de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

12.11 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan ShopWeDo zich ter uitvoering van de samenwerking bedient.

Artikel 13: Verlies van goederen, roof of schade

13.1 Op vraag van de klant kan ShopWeDo een jaarlijkse fysieke telling van de opgeslagen goederen uitvoeren op kosten van de klant.

13.2 Indien uit een fysieke telling een negatief verschil blijkt tussen de fysiek getelde inventariswaarde en de boekwaarde in het warehouse management systeem van ShopWeDo, wordt het verschil berekend en als volgt gecompenseerd, onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 13.4:

 •   ShopWeDo en de klant erkennen dat een bepaald verschil-percentage “redelijk te verwachten is”. Ze bepalen dit percentage op 1% (100 artikelen op tienduizend);
 •   voor alle verschillen van meer dan 1% wordt het verschil berekend en zal ShopWeDo de klant vergoeden volgens de aankoopwaarde van de verloren of beschadigde goederen, zijnde de prijs die de klant zelf heeft betaald om die goederen aan te kopen,  en met de hierna vermelde beperkingen voor de vergoeding.

13.3 Andere schade of verliezen van de goederen waarvoor de klant vergoeding zou kunnen eisen onder de Overeenkomst, zullen door ShopWeDo enkel volgens dezelfde principes worden vergoed indien de klant aantoont dat de schade of het verlies zich heeft voorgedaan na de ontvangst van de goederen en voor hun vertrek uit de magazijnen van ShopWeDo.

13.4 In alle gevallen van verlies en/of schade van goederen in de magazijnen van ShopWeDo zal de aansprakelijkheid van ShopWeDo tegenover de klant per contractjaar beperkt zijn tot 10 % van het jaarlijks, per contractjaar,  door ShopWeDo aan de klant gefactureerde / te factureren bedrag, ongeacht het aantal gevallen van schade en/of verlies.

13.5 De klant bevestigt dat hij voor elke schade en/of elk verlies dat de bovenvermelde beperkte jaarlijkse vergoeding zou (kunnen) overschrijden, een gepaste verzekeringsdekking zal voorzien indien hij de aansprakelijkheidslimieten in hoofde van ShopWeDo onvoldoende acht, en dat deze verzekeringspolissen een clausule zullen bevatten waarin afstand wordt gedaan van het recht op verhaal tegen ShopWeDo. Tevens zal de klant de goederen in een zodanige verpakking aanleveren dat zij, waar nodig individueel,  beschermd zijn tegen stof, verkleuring, absorberen van geuren, veroudering, enz.

13.6 ShopWeDo en de klant komen ook overeen dat positieve inventarisverschillen door negatieve inventarisverschillen zullen worden gecompenseerd.

13.7 In het geval van diefstal zal ShopWeDo onmiddellijk een intern onderzoek starten en zal het de politie op de hoogte brengen. ShopWeDo zal naar best vermogen de klant zo snel mogelijk een kopie van het politieverslag bezorgen.

13.8 In het geval van fysieke beschadiging van de goederen als gevolg van een ernstig incident in de magazijnen van ShopWeDo (zoals brand en/of overstroming), zal de klant onmiddellijk maatregelen nemen om de beschadigde goederen volgens de instructies van ShopWeDo te recupereren, nadat ShopWeDo de gelegenheid heeft gekregen om de schade te registreren, met behulp van elk middel dat zij daartoe nuttig acht (zoals foto’s, cameraopnamen, verklaringen van personeel enz.). ShopWeDo zal het rapport met de registratie van de schade naar de klant sturen, die binnen zeven (7) werkdagen opmerkingen kan geven. Indien de klant binnen deze periode geen opmerkingen geeft, zal ervan worden uitgegaan dat hij de inhoud van het verslag van ShopWeDo aanvaardt. De klant zal zijn goederen recupereren binnen een periode van vijf (5) werkdagen na de aanvaarding van dit rapport. Indien zij dit niet doet, kan ShopWeDo de goederen vernietigen en zullen alle kosten en/of uitgaven van de vernietiging voor rekening van de klant zijn.

Artikel 14: Uitgesloten goederen

14.1 De volgende goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de samenwerking:

 •   gevaarlijke stoffen, chemische producten, ontplofbare, ontvlambare of radioactieve stoffen, bederfelijke biologische stoffen enz., behoudens de uitzonderingen en beperkingen voorzien in de Postwetgeving;
 •   drugs, verdovende middelen en psychotrope stoffen;
 •   wapens met inbegrip van messen, dolken en elk ander scherp of snijdend voorwerp;
 •   levende dieren en parasieten, behoudens uitzonderingen en beperkingen vastgesteld in de Postwetgeving;
 •   zendingen waarop op de buitenkant aantekeningen staan die tegen de goede zeden of de openbare orde indruisen;
 •   voorwerpen, geschriften of stoffen in het algemeen waarvan de invoer, uitvoer, verspreiding, omloop, het gebruik of bezit verboden is bij wet;
 •   voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking gevaarlijk kunnen zijn voor personen, of andere zendingen, het materiaal van ShopWeDo of goederen van derden kunnen vervuilen of beschadigen;
 •   waarden aan toonder, muntstukken, bankbiljetten, juwelen (behoudens fantasiejuwelen waarvan de waarde 500 EUR niet overschrijdt) of andere kostbare materialen, tenzij ze worden verstuurd in een gesloten enveloppe als zending met aangegeven waarde of als aangetekende zending; ze mogen echter enkel in internationale aangetekende zendingen verstuurd worden op voorwaarde dat het land van bestemming deelneemt aan de dienst zendingen met aangegeven waarde;
 •   zendingen die onder toepassing van het strafrecht ressorteren of onder strafrechtelijke bepalingen die inbreuken op bijzondere wetten sanctioneren.

14.2 ShopWeDo behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, zonder enige motivatie en/of aansprakelijkheid voor ShopWeDo, de ontvangst en/of het transport van uitgesloten goederen te weigeren.

14.3 Indien ShopWeDo het uitgesloten karakter van goederen ontdekt, kan zij naar eigen goeddunken beslissen de goederen uit haar magazijnen te verwijderen en/of ze te vernietigen en/of te verkopen. ShopWeDo zal de klant schriftelijk op de hoogte brengen van haar beslissing. Deze beslissing zal geen enkele aansprakelijkheid voor ShopWeDo met zich meebrengen en de kosten van de verwijdering en/of vernietiging en/of verkoop zullen uitsluitend door de klant worden gedragen. Indien de goederen worden verkocht, zal de opbrengst van de verkoop uitsluitend naar ShopWeDo gaan, als vergoeding voor de kosten en/of uitgaven voor de verkoop. Dit onverminderd het recht van ShopWeDo om hogere schade, kosten en/of uitgaven aan te tonen.

14.4 Indien de klant – ongeacht het voorgaande – uitgesloten goederen aan ShopWeDo toevertrouwt, zal ShopWeDo in geen geval tegenover de klant en/of derde partijen aansprakelijk zijn voor deze goederen noch voor enige schade/verliezen in verband met de uitgesloten goederen.

14.5 ShopWeDo behoudt zich het recht voor om de relevante autoriteiten te informeren wanneer het verboden en/of illegale goederen ontdekt.

14.6 De klant zal dan tegenover ShopWeDo en/of derde partijen aansprakelijk zijn voor alle schade/verliezen in verband met de uitgesloten goederen, en zal ShopWeDo volledig vrijwaren tegen elke eis in verband met de uitgesloten goederen.

Artikel 15: Uitvoering van de algemene voorwaarden – rechten en verplichtingen van partijen

15.1 De klant verbindt zich ertoe aan ShopWeDo tijdig, op doeltreffende wijze en op eigen kosten alle informatie en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist / nuttig zijn voor de levering van de diensten op normale wijze

15.2 De klant draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de algemene voorwaarden indien deze hun oorzaak vinden in door ShopWeDo niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de klant daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de computer en soortgelijke transmissiemedia.

15.3 De klant waarborgt dat hij beschikt over alle rechten, titels en vergunningen / toelatingen vereist teneinde ShopWeDo toe te laten de diensten te leveren en waarover de klant zich alleszins zelf zal dienen te informeren.

15.4 Alle kosten verbonden aan de verplichtingen van de klant zijn ten zijnen laste.

15.5 ShopWeDo zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Alle diensten van ShopWeDo worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke offerte ShopWeDo uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

15.6 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ShopWeDo, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, gerechtigd is de diensten eenzijdig te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen en / of indien externe factoren waarop ShopWeDo geen vat heeft dit vereisen en / of indien dit wordt genoodzaakt door slechte / gebrekkige informatie door de klant en / of door een andere wanprestatie van de klant. In dat geval zullen de extra kosten / meerprijzen aan de op dat ogenblik van toepassing zijnde tarieven ten laste van de klant zijn, die deze zal vergoeden.

Artikel 16: Niet-overname personeel

16.1 Zowel tijdens de Overeenkomst als gedurende drie (3) jaar te rekenen vanaf de dag waarop de Overeenkomst, om eender welke reden, een einde neemt, verbindt de klant alsook zijn bestuurder(s) en aangestelde(n) voor wie hij zich sterk maakt, zich ertoe om geen rechtstreekse of onrechtstreekse aanbiedingen van aanwerving te doen aan een medewerker, werknemer of onderaannemer van ShopWeDo, noch om deze rechtstreeks of onrechtstreeks aan te werven en/of hiermee een samenwerking aan te gaan onder eender welk statuut (bvb. medewerker, werknemer of onderaannemer), behoudens het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ShopWeDo.

16.2 Ingeval van een schending van de verplichtingen onder artikel 16.1, zal de klant t.a.v. ShopWeDo een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding zal gelijk zijn aan het dubbel van het jaarlijks gemiddelde van de bruto vergoedingen door ShopWeDo toegekend aan de afgeworven persoon gedurende de laatste vijf (5) jaren. Indien de afgeworven persoon met ShopWeDo samenwerkt onder eender welk statuut, gedurende minder dan  vijf (5)  jaren, zal de schadevergoeding gelijk zijn aan het dubbel van het jaarlijks gemiddelde van het geheel der bruto vergoedingen toegekend door ShopWeDo aan de afgeworven persoon. ShopWeDo mag evenwel een hogere schadevergoeding vorderen indien zij het bestaan en de omvang van haar schade aantoont en onverminderd de andere rechten van ShopWeDo bv. om een stakingsvordering in te stellen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillenregeling

17.1 Op de Overeenkomst, is uitsluitend Belgische recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 is uitgesloten.

17.2 Voor zover als wettelijk toegelaten zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, Afdeling Mechelen, in voorkomende geval de Vrederechter van Mechelen, uitsluitend bevoegd.

Artikel 18: Looptijd en beëindiging

18.1 De Overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur van één jaar en zal een einde nemen na voormelde duur van één jaar op voorwaarde dat ten minste drie maanden vóór de vervaldag door één der partijen een opzegging wordt betekend. Indien geen der partijen de Overeenkomst beëindigt overeenkomstig de bepalingen van de vorige zin, zal de Overeenkomst na de initiële duur van één jaar, telkens worden verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar tenzij ze op het einde van een lopende periode van één jaar wordt beëindigd door één der partijen bij aangetekend schrijven met in acht name van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging moet aangetekend en schriftelijk heeft kenbaar zijn gemaakt. De partij die de overeenkomst beëindigt zonder de in dit artikel vastgestelde opzeggingstermijn in acht te nemen, is gehouden de andere partij een opzeggingsvergoeding te betalen die gelijk is aan de vergoeding die gebruikelijk is en overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende deel van die termijn. De opzegvergoeding wordt berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de prijs voor de dienstverlening gedurende de twaalf maanden die aan de beëindiging van de Overeenkomst voorafgaan of, in voorkomend geval, gedurende de maanden die de beëindiging van de Overeenkomst voorafgaan waarbij een minimum jaarlijks bedrag van 600 euro in aanmerking wordt genomen als grondslag om de opzegvergoeding te berekenen indien de berekende prijs lager is.

18.2 De klant heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig vervroegd verbreken mits integrale betaling van het eventueel reeds gepresteerde en van de eventueel reeds door ShopWeDo gemaakte kosten in uitvoering van de Overeenkomst, alsook mits betaling van een onherleidbare en forfaitaire vergoeding ten belope van 50% van het nog niet geleverde gedeelte van de diensten zoals overeengekomen als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van dit eenzijdig verbrekingsrecht. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant is ShopWeDo gerechtigd tot betaling van het reeds geleverde en de gemaakte kosten en van een forfaitair en onherleidbaar strafbeding ten belope van 50% van het nog niet geleverde gedeelte van de diensten, dit onder voorbehoud van het recht van ShopWeDo op een grotere (schade)vergoeding indien ShopWeDo meer schade kan aantonen.

18.3 Wanneer de klant de samenwerking tijdens het eerste jaar wenst te verbreken, heeft ShopWeDo het recht om bovenop de verbrekingsvergoeding een kost aan te rekenen van 600,00 EURO exclusief 21% BTW, dewelke gelijk is aan de initiële opstartkost die bij aanvang van de samenwerking niet wordt aangerekend indien de looptijd minstens één jaar bedraagt. Wanneer de samenwerking tijdens het eerste jaar wordt ontbonden ten laste van de klant, heeft ShopWeDo het recht om bovenop de het schadebeding een kost aan te rekenen van 600,00 EURO exclusief 21% BTW, dewelke gelijk is aan de initiële opstartkost die bij aanvang van de samenwerking niet wordt aangerekend indien de looptijd minstens één jaar bedraagt.

18.4  Een beëindiging van de Overeenkomst houdt in dat de resterende voorraad dient te worden klaargezet voor finale ophaling. Deze handelingskosten hiervoor zullen worden aangerekend aan de standaard tarieven dewelke overeenstemmen met de kosten voor het klaarmaken van een bestelling. Ophaling van deze goederen kan pas na betaling van deze en alle andere openstaande facturen.

18.5 De beëindiging van de Overeenkomst stelt, vanaf de datum van beëindiging, een einde aan elke verplichting de diensten  te leveren. Na de beëindiging van de Overeenkomst voor eender welke reden, betaalt de klant aan ShopWeDo onmiddellijk alle bedragen die krachtens de Overeenkomst verschuldigd zijn.

Artikel 19: Slotbepalingen

19.1 Niets in de algemene voorwaarden, noch in de samenwerking zal worden geacht een vennootschap, joint venture, partnership of verhouding van handelsagent, mandataris, vertegenwoordiger of ondergeschikte tussen de partijen tot stand te brengen.

19.2 Behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepaling in de Overeenkomst zal een verklaring van afstand van ongeacht welk recht of verhaal onder de Overeenkomst alleen schriftelijk kunnen worden gedaan.

19.3 ShopWeDo mag  het geheel of een gedeelte van haar rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de klant overdragen of doorgeven aan derden waaronder aan haar verbonden ondernemingen, zijnde een rechtspersoon, in België of het buitenland, bestaand, over te nemen of op te richten, die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gecontroleerd door ShopWeDo / ShopWeDo controleert of onder gezamenlijke Controle met ShopWeDo staat. Het woord “Controle” in de zin van dit artikel betekent de bevoegdheid om een beslissende invloed uit te oefenen op de oriëntatie van het bestuur en beleid van een entiteit ongeacht waaruit zij voortvloeit, bijvoorbeeld uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten of uit een gesloten overeenkomst.

19.4 Die bepalingen waarvan uitdrukkelijk vermeld is dat ze de duur van de Overeenkomst overleven, alsook die bepalingen die bedoeld zijn om de  duur van de overeenkomst te overleven waaronder, zonder beperking, artikel 12 (Aansprakelijkheid), blijven van kracht na het einde van de Overeenkomst, voor zolang als nodig voor hun doeleinde.

19.5 De algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden, verzendvoorwaarden en andere voorwaarden van de verzendmaatschappijen zijn van toepassing op de verzendingen en zijn te raadplegen via de website van de desbetreffende verzendmaatschappij of via ShopWeDo op aanvraag te verkrijgen.

19.6 Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de website van ShopWeDo: www.shopwedo.com.